info@omegaakademi.com 0212 671 44 10
info@omegaakademi.com 0212 671 44 10

Kalite Yönetim Danışmanlığı

Kaliteli Yönetim Danışmanlığı

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başından itibarengelişen teknoloji ve bununla beraber globalleşen dünyada, her alanda artan rekabet üretici-tüketici ilişkilerinin ve müşterilerinin seçimlerinin değişmesinde etkili olmuştur. Bu değişimler, kalite ve kalite yönetimine değişik boyutlar kazandırmıştır.

Kalite kavramının ortaya çıkışıtemel olarak yüzyıllar öncelerine dayanmaktadır. İnsanların, tükettikleri mallarda veya aldıkları servislerde en iyiye ulaşma çabası, çok eski çağlarda da bu kavramın üzerinde durulmasına yol açmıştır. Günümüzde bu durumun küresel boyuta ulaşmasıyla, kalite konusunda çok sıkı rekabetler oluşmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda genel olarak bir kalite tanımı yapacak olursak; üretilen her türlü malda ve sağlanan her türlü serviste hata yapmama veya hataları en aza indirme, bu durumla birlikte üründen yararlanan insana memnuniyet verme çabasıdır. Kalitenin bu temel tanımından yola çıkarak, bu amaçla yapılan etkinliklerin tümü kalite yönetim sistemi kavramını ortaya çıkartmıştır.

Kalite Yönetim Danışmanlığı

Kalite yönetim sistemi, amaçlanan kaliteye ulaşmak amacıyla ilerletilen tüm süreçleri, açıklanan prosedürleri, ve benimsenen prensipleri içeren sistemler bütünüdür. Bu sistem , çalışanların bilinçlendirilmesi ve amaçlanan kalite seviyesine ulaşmak amacıyla minimum girdi kullanılması kısımlarını da içerir. Bunlara ek olarak müşteri memnuniyetini gözetmeden ve müşterinin ihtiyaçlarını bütünüyle karşılamadan yürütülen bir süreçle, tam bir kalite yönetim sistemi tanımı yapmak yanlış olur. Tüm bu bilgilerin ışığında bu sisteme bağlı kalındığı takdirde, kaliteli ürüne ulaşmak için gerekli maliyetin değeri, tahmin edilenin aksine, daha fazla olmayacaktır. Aksine, uzun vadede daha karlı olunacak bir sisteme adım atılmış olunacaktır.

Eğitimin İçeriği

Yönetim tanımları
Yönetim kavramı
Olay yönetimi
Acil durum yönetimi,
Kriz yönetimi
Afet yönetimi

Afet yönetimi ve aşamaları
Afet tanımı ve çeşitleri
Afet -acil durum arasındaki farklar
Afet yönetimi özellikleri ve ilkeleri
Afet yönetiminin aşamaları
Afet risk ve zararlarının azaltılması
Afetlere hazırlık
Afetlere Müdahale
Afet iyileştirmesi
Afet ve acil durum servisleri
Eğitim ve projeler
Afet haberleşmesi

Acil Durum Yönetimi
Mevzuat
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik
İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik
İlk yardım yönetmeliği
Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik
İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği
Makine emniyeti yönetmeliği
Asansör bakım ve işletme yönetmeliği
Okullarda afet ve acil durum yönetimi planı-AFAD
Hastane afet ve acil durum planları yönetmeliği
Tehlike sınıfları tebliği

Etkili ve sonuç alıcı bir planın hazırlanmasına yönelik esaslar
Plan ve planlama kavramları,
Planlamanın önemi ve ilkeleri
Plan hazırlık süreci,
Kapsam belirleme ve düzenleme

İşyerlerinde acil durum planı hazırlanması
Acil durum planı kavramı ve amaçları
Acil durum yönetimi aşamaları
Acil durumlara yönelik yükümlülükler ve sorumluluklar
Acil durum planı içeriği ve ekleri
Acil durum planlaması aşamaları
Acil durumların belirlenmesi ve acil durum temel risk analiz raporunun hazırlanması (Tehlike, maruziyet ve savunmasızlık kavramları)
Tehlike profilinin hazırlanması ve senaryoların oluşturulması
Deprem
Heyelan, çığ ve sel baskını
Yangın
Asansör kazaları
İşyeri kazaları
Elektrik kesintileri
Gıda zehirlenmeleri
Yıldırım düşmesi
Terörist saldırılar
Şüpheli paket bırakılması
Çalışan odaklı acil durumlar
Sızıntı ve kirlilik
Fırtına veya hortum
Büyük çapta hırsızlık
Sabotaj
Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınması
Organizasyon teşkili ve görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi, görev tanımlarının yapılması
Müdahale ekipmanlarının hazırlanması, bulunacakları yerlerin belirlenmesi(acil durum istasyonları),kullanım eğitimi ve bakımlarının planlanması
Uyarı işaretlerinin ve yazılarının konulması
Müşteri ve ziyaretçilerin bilgilendirilmesi
Güvenli yer/toplanma noktalarının belirlenmesi ve işaretlenmesi
Uyarı sisteminin tesisi ve yapılacak anonsların belirlenmesi
Haberleşme
Müdahale ve tahliye yöntemleri
Kat planlarının hazırlanması ve sorumluların belirlenmesi
İşaretlemelerin yapılması
Alarmın duyulmasını müteakip yapılacak işlemler ve tahliye planlaması(Engelli, çocuk, ziyaretçiler, müşteriler dâhil)
Güvenli yer/toplanma noktasında yapılacak işlemler
Arama-kurtarma çalışmaları
Raporlama
Acil durumun sona ermesinden sonra yapılacak işler
Eğitim ve tatbikatların planlanması, kayıtların tutulması

Kontrol ve denetim
Nasıl yapılır?
Kontrol formu hazırlanması
Geri bildirim

Acil durumlarda basın ve halkla ilişkiler