info@omegaakademi.com 0212 671 44 10
info@omegaakademi.com 0212 671 44 10

Acil Durum Eğitici Eğitimi

Eğitim İçeriği

Eğitimin Amacı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’te yer alan; İşverenin yükümlülükleri “Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar” hükümlerine göre, doğru davranış biçimi kazandırmak amacıyla yetişkinlere acil durum eğitimlerinin verilebilmesini sağlamak.

Acil Durum Eğitici Eğitimi

Eğitimin Hedef Kitlesi

Çalışanlara Acil Durum Eğitimi vermek isteyen;
Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü), lisans (mühendislik, mimarlık, inşaat)  programında okuyan ya da mezun olanlar,
A, B veya C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
İş güvenliği uzman adayları,
İSG Ekiplerinde görevli yetkililer,
Eğiticiler

Eğitimin İçeriği

Yönetim tanımları
Yönetim kavramı
Olay yönetimi
Acil durum yönetimi,
Kriz yönetimi
Afet yönetimi

Afet yönetimi ve aşamaları
Afet tanımı ve çeşitleri
Afet -acil durum arasındaki farklar
Afet yönetimi özellikleri ve ilkeleri
Afet yönetiminin aşamaları
Afet risk ve zararlarının azaltılması
Afetlere hazırlık
Afetlere Müdahale
Afet iyileştirmesi
Afet ve acil durum servisleri
Eğitim ve projeler
Afet haberleşmesi

Acil Durum Yönetimi
Mevzuat
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik
İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik
İlk yardım yönetmeliği
Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik
İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği
Makine emniyeti yönetmeliği
Asansör bakım ve işletme yönetmeliği
Okullarda afet ve acil durum yönetimi planı-AFAD
Hastane afet ve acil durum planları yönetmeliği
Tehlike sınıfları tebliği

Etkili ve sonuç alıcı bir planın hazırlanmasına yönelik esaslar
Plan ve planlama kavramları,
Planlamanın önemi ve ilkeleri
Plan hazırlık süreci,
Kapsam belirleme ve düzenleme

İşyerlerinde acil durum planı hazırlanması
Acil durum planı kavramı ve amaçları
Acil durum yönetimi aşamaları
Acil durumlara yönelik yükümlülükler ve sorumluluklar
Acil durum planı içeriği ve ekleri
Acil durum planlaması aşamaları
Acil durumların belirlenmesi ve acil durum temel risk analiz raporunun hazırlanması (Tehlike, maruziyet ve savunmasızlık kavramları)
Tehlike profilinin hazırlanması ve senaryoların oluşturulması
Deprem
Heyelan, çığ ve sel baskını
Yangın
Asansör kazaları
İşyeri kazaları
Elektrik kesintileri
Gıda zehirlenmeleri
Yıldırım düşmesi
Terörist saldırılar
Şüpheli paket bırakılması
Çalışan odaklı acil durumlar
Sızıntı ve kirlilik
Fırtına veya hortum
Büyük çapta hırsızlık
Sabotaj
Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınması
Organizasyon teşkili ve görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi, görev tanımlarının yapılması
Müdahale ekipmanlarının hazırlanması, bulunacakları yerlerin belirlenmesi(acil durum istasyonları),kullanım eğitimi ve bakımlarının planlanması
Uyarı işaretlerinin ve yazılarının konulması
Müşteri ve ziyaretçilerin bilgilendirilmesi
Güvenli yer/toplanma noktalarının belirlenmesi ve işaretlenmesi
Uyarı sisteminin tesisi ve yapılacak anonsların belirlenmesi
Haberleşme
Müdahale ve tahliye yöntemleri
Kat planlarının hazırlanması ve sorumluların belirlenmesi
İşaretlemelerin yapılması
Alarmın duyulmasını müteakip yapılacak işlemler ve tahliye planlaması(Engelli, çocuk, ziyaretçiler, müşteriler dâhil)
Güvenli yer/toplanma noktasında yapılacak işlemler
Arama-kurtarma çalışmaları
Raporlama
Acil durumun sona ermesinden sonra yapılacak işler
Eğitim ve tatbikatların planlanması, kayıtların tutulması

Kontrol ve denetim
Nasıl yapılır?
Kontrol formu hazırlanması
Geri bildirim

Acil durumlarda basın ve halkla ilişkiler