info@omegaakademi.com 0212 671 44 10
info@omegaakademi.com 0212 671 44 10

İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

6331 sayılı kanun gereği tüm tehlike sınıflarında yer alan şirketlere ilk yardım uzmanı bulundurmak zorunluluğu getirilmiştir. Herhangi bir kaza anında ilk müdahaleyi yapacak bu uzmanın bulundurulması hayati önem taşımaktadır.

İlk Yardım Nedir,  İlk Yardım Eğitimi Nasıl Alınır?

İlk yardım, herhangi bir kaza veya hayati tehlike durumunda sağlık görevlileri gelene kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha da kötüye gitmesini önlemek maksadıyla mevcut araç gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamadır. İlk yardımın amaçları; hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşam fonksiyonlarını sürdürmesini sağlamak, yaralı durumunun kötüleşmesini önlemek, iyileştirmeyi kolaylaştırmaktır.

İlk yardım uygulamaları; KBK olarak ifade edilen koruma, bildirme, kurtarmadır. Koruma; kaza sonuçlarının daha da kötüye gitmesini önlemek ve güvenli çevre oluşturmaktır. Bildirme, Olay/ Kaza durumu ilk fırsatta gerekli yerlere bildirilmelidir. Türkiye’de 112 aramak yeterlidir. Kurtarma, olay / kaza yerinde yaralıya hızlı ancak sakin bir şekilde müdahale edilmelidir.  Omega Akademi olarak ilk yardım eğitimlerini özen ve titizlikle vererek eğitim alanların en iyi şekilde hazırlanmasına yardımcı oluyorum. Bu eğitimlerin sonunda ik sınav olmaktadır. Her iki sınavından 85 ve üzeri alanlar İl Sağlık Müdürlüğünce ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi düzenlenir. Katılımcıların iki sınav hakkı bulunmaktadır. Her iki sınavda da başarısız olanlara yönetmelik gereği, sertifika yerine katılım belgesi düzenlenir.

İlk Yardım Eğitimi

İLKYARDIMCI MEVZUATI VE CEZALARI !

İlk Yardım Yönetmeliği

İlkyardımcı ve Zorunlu İlkyardımcı İstihdamı

Madde 16 – ( Değ: 18.03.2004 -25406 R G ) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

Müeyyideler

Madde 29 – Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

6331 SAYILI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İşveren ile Çalışanların Görevi, Yetki ve Yükümlülükleri, Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlk Yardım.

MADDE 11 – (1) İşveren;
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

Teftiş ve idari Yaptırımlar

İdari para cezaları ve uygulanması

MADDE 26 – (1) Bu Kanunun;

1. d) 11 nci maddesi hükmüne aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için bin yetmiş sekiz Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda (1.078.-TL) idari para cezası verilir.

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
18 Haziran 2013 – Sayı : 28681

İKİNCİ BÖLÜM
İşveren ve Çalışanların Yükümlülüğü
İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Acil Durum Planının Hazırlanması

Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
MADDE 11 – (2)
 İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.